Verklarende woordenlijst

24-uurs zorg
24-uurs zorg wanneer u zelf of uw partner zowel overdag als ’s nachts verpleging of verzorging nodig heeft. Bijvoorbeeld door een lichamelijke ziekte, de ziekte van Alzheimer of door andere omstandigheden.

24-uurs verpleging
Dag- en nachtverpleging, intensieve verpleging bij de cliënt thuis.

Activerende begeleiding
Is er op gericht dat u leert omgaan met een beperking of handicap, waardoor u langer zelfstandig kunt blijven wonen.

Budgethouder
Budgethouder is diegene die het PGB (Persoonsgebonden Budget) op zijn/haar naam toegewezen heeft gekregen. Dit staat op het indicatiebesluit.

CAK
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int uw eigen bijdrage. Verder verzorgt het CAK een tegemoetkoming van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Door middel van de rekenformule is het mogelijk uw eigen bijdrage uit te rekenen.

CIZ
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voert de indicatiestelling uit voor de WLZ. Het CIZ is een onafhankelijk orgaan en werkt binnen de wettelijke kaders van de zorgwetten.

Eigen bijdrage
Wanneer u Zorg zonder Verblijf ontvangt, dan zult u een eigen bijdrage moeten betalen. Het CAK voert deze regeling uit.

Hospice
Een hospice biedt aan mensen in hun laatste levensfase, op een heel persoonlijke manier, alle nodige zorg in een rustige omgeving.

Indicatie
Indien u in aanmerking komt voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) dan heeft u een indicatie nodig van het CIZ.

Mentor Zorgbegeleider
Draagt zorg voor de persoonlijke begeleiding van meerdere cliënten in hun dagelijkse bezigheden en is mede verantwoordelijk voor de inrichting van de zorg en het zorgplan.

Mantelzorg
Naaste familie zoals kinderen of broers/zussen, ouders, nemen voor een groot gedeelte de zorg van zieke familieleden of vrienden voor hun rekening.

Mantelzorgondersteuning
Het Coördinatiepunt Mantelzorgondersteuning biedt ondersteuning aan mantelzorgers van alle leeftijden en in verschillende situaties.

Nachtzorg
Intensieve nachtzorg is onderdeel van de palliatieve zorg. Hierbij wordt in de nacht intensieve zorg verleend aan terminale cliënten.

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is kort gespecialiseerde zorg voor mensen die terminaal ziek zijn.

Particuliere Thuiszorg
Thuiszorg, 24-uurszorg, 24-uurs verpleging en privé verpleging speciaal afgestemd op de specifieke zorgvraag van de cliënt.

Privé verpleging
Dit is particuliere thuiszorg op maat.

Stervensbegeleiding
Intensieve begeleiding van ernstig terminale zieke cliënten thuis.

Thuiszorg
Wie thuis verzorging, verpleging of hulp in de huishouding nodig heeft, kan een beroep doen op thuiszorg. WMO en WLZ zijn hierin de zorgwetten.

Terminale thuiszorg
Terminale thuiszorg, 24-uurs verpleging in de laatste levensfase thuis.

Verzorging
Ondersteuning en stimuleren van de zorgvrager in zijn leefomgeving, wanneer deze niet voldoende in staat is zichzelf te verzorgen.

Verpleging
Verplegen heeft als doel het ondersteunen en activeren van een zorgvrager wanneer deze door ziekte, beperking of aandoening niet meer in staat is volledig voor zichzelf te zorgen.

WLZ (voorheen AWBZ)

De Wet Langdurige Zorg is een actuele nationale zorgverzekering.

WMO
In Nederland zorgt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Zowel ouderen als chronisch zieken en mensen met een beperking door psychische klachten. U vraagt deze zorg aan via uw gemeente.

Zorg in Natura
Zorg in natura is zorg die door het zorgkantoor wordt betaald en door de zorgverlener is verleend. Het zorgkantoor betaalt vergoedingen rechtstreeks aan de zorgverlener uit. Wel kan er sprake zijn van een eigen bijdrage.

Zorg Zwaarte Pakket (ZZP)
Een zorgzwaartepakket is een volledig pakket aan zorg en bestaat uit:
– beschrijving cliëntprofiel
– beschrijving van soort zorg
– totale omvang zorg in uren
– setting (bijv. thuis wonen)
– leveringsvoorwaarde